Om oss


Halden Visescene er en sjanger-, språk-, og aldersuavhengig platform for formidling og konsumering av viser. Slik vi ser det er det teksten, budskapet og historien som er styrende i visebegrepet, ikke innpakningen eller uttrykket.


Verdensartister som f.eks Tom Waits, Woody Guthrie, Leonard Cohen, Bob Dylan, Nick Cave, Paul Simon og Conor Oberst sterke representanter for visetradisjonen i den formen den har idag.


Visen er en eldgammel tradisjon som må ivaretas. For eksempel ble folkevisene flittig brukt til historieformidling i middelalderen og store deler av vår kunnskap fra vikingtiden er hentet fra skaldekvad.

Vedtekter
1.0 Formål

 • 1.1 Foreningen Halden Visescene er en frivillig interesseorganisasjon med formål om å:
  • 1.1.1 Styrke og synliggjøre visens betydning som kulturarv
  • 1.1.2 Styrke og synliggjøre visen som begrep
  • 1.1.3 Skape gode sang- og musikkopplevelser
  • 1.1.4 Finne og fremme unge utøvere
  • 1.1.5 Stimulere til læring og utvikling
  • 1.1.6 Synliggjøre Haldens og Østfolds musikkmiljø
  • 1.1.7 Produsere allmennyttige kulturevenement
  • 1.1.8 Fremme folkehelsen ved sosiale sammenkomster


2. 0 Medlemmer

 • 2.1 Foreningen Halden Visescene er åpen for alle som er interessert i viser.
 • 2.2 Medlemskapet i Halden Visescene gjelder for inneværende kalenderår, og må fornyes etter hvert årsskifte
 • 2.3 Medlemmer betaler en årsavgift fastsatt av Årsmøte. Medlemsavgiften for perioden 2023–2025 er 100,-
 • 2.4 Styret kan fastsette medlemsfordeler i form av redusert billettpris, subsidiering av deltakelse på seminarer mv
 • 2.5 I særlige tilfeller kan Årsmøte oppnevne æresmedlemmer. Disse medlemmene betaler ikke medlemsavgift


3.0 Styret

 • 3.1 Klubbens virksomhet gjennom året ledes av et styre på 4-8 personer
 • 3.2 Styrets medlemmer velges av Årsmøte for to år av gangen. I særskilte tilfeller kan det avtales en funksjonstid på ett år
 • 3.3 Styrets leder velges av Årsmøte blant styrets medlemmer
 • 3.4 Kasserer velges av styret, og skal være medlem av styret i inneværende periode


4.0 Styrets ansvar

 • 4.1 Styret er ansvarlig for å gjennomføre medlemsarrangementer og åpne arrangementer i regi av Halden Visescene. Styret står fritt til å delegere arrangementsansvar til underliggende komiteer
 • 4.2 Styret informerer medlemmene i Halden Visescene om aktiviteter og planer i Halden Visescenes regi. Styret står fritt til å delegere informasjonsansvar til underliggende komiteer
 • 4.3 Styret er ansvarlig for at foreningen drives økonomisk forsvarlig. Det vil si innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid gjelder. Styremedlemmene plikter å sette seg inn i foreningens økonomi, og kasserer skal informere om foreningens økonomi som fast post på styremøter
 • 4.4 Styret skal jobbe for å øke medlemsmassen og interessen for foreningen Halden Visescene. Videre skal styret jobbe for å videreutvikle konsept, innhold og aktiviteter for at foreningens arrangementer skal være godt besøkt
 • 4.5 Styret skal kontinuerlig evaluere arbeidet rundt foreningens arrangementer


5.0 Årsmøte

 • 5.1 Styret er ansvarlig for å innkalle til årsmøte
 • 5.2 Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap til Årsmøte
 • 5.3 Årsmøte er øverste organ og utgjøres av frammøtte, betalende medlemmer
 • 5.4 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. Innkalling av Årsmøte skjer senest to uker på forhånd
 • 5.5 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 2/3 av medlemmene krever det. Det gjelder tilsvarende frister som ved ordinært årsmøte


6.0 Vedtektsendringer og oppløsning

 • 6.1 Vedtektsendringer gjøres av årsmøte og krever alminnelig flertall
 • 6.2 Foreningen Halden Visescene kan bare oppløses av Årsmøte, som også bestemmer hvordan klubbens eiendeler skal disponeres etter oppløsning. Beslutning om oppløsning forutsetter 2/3 flertall

Bli medlemFyll inn kontakskjema, og betal med Vipps til 799734

Ønsker du å bli medlem hos Halden Visescene?


Ordinær medlem - 100,- kr pr år

Du vil få rabatterte billettpriser på arrangement og konserter, tilbud om subsidiering av deltakelse på seminarer, påvirkingsmuligheter i foreningen og workshops og førstehåndsinformasjon om aktiviteter.


Utøvende medlem - 200,- pr år

For medlemmer som i tillegg til overnevnte ønsker å ligge i en egen kategori for artister. Visesangere som kan brukes både internt i foreningen og ved forespørsler utenfra.

 
 
 
Standard medlem
Utøvende medlem
 
Vipps 799734